Andmekaitsedeklaratsioon

Bosch Training Solutionsi andmekaitsedeklaratsioon

Palume selle andmekaitsedeklaratsiooni tähelepanelikult läbi lugeda, sest see sisaldab olulist teavet selle kohta, kes me olema, kuidas ja miks me kogume, salvestame, kasutame ja jagame isikuandmeid, millised on teie õigused seoses isikuandmetega ning kuidas meiega kaebuste korral ühendust võtta.

Jätame endale õiguse muuta oma turva- ja andmekaitsemeetmeid, kui see on vajalik seoses tehnika arenguga. Sellistel juhtudel muudame vastavalt oma andmekaitsedeklaratsiooni. Kuna andmekaitsedeklaratsioon võib muutuda, lugege aeg-ajalt seda veebilehte, et kehtiva deklaratsiooniga kursis olla.

See deklaratsioon kehtib kõigile, kes meie veebilehte külastavad.

Kõik küsimused andmekaitsepõhimõtete kohta tuleb edastada meie andmekaitsevolinikule aadressil:

DSO@bosch.com

Kes me oleme

Robert Bosch ÖU, Kesk tee 10, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa (Selles deklaratsioonis edaspidi: meie) kui veebilehe (Bosch Training Solutions) operaator kogume ja kasutame teatud isikuandmeid teie kohta (edaspidi: isikuandmed) ning vastutame nende eest. Oleme andmete vastutav töötleja 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

Bosch Training Solutionsi veebileht töötab koos Cornerstone‘i õppehaldussüsteemiga, võimaldades teil oma koolitusvajadusi ise hallata. Meie kogutavad isikuandmed salvestatakse turvalistes infotehnoloogiasüsteemides, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ja mida opereerib meie nimel kolmandast isikust teenusepakkuja Cornerstone OnDemand Ltd.

Bosch austab teie privaatsust

Teie privaatsuse kaitse isikuandmete töötlemisel on oluline küsimus, millele pöörame oma äritegevuses erilist tähelepanu. Kasutame (edaspidi: töötlema) teie isikuandmeid, mida kogume siis, kui te meie veebilehte külastate ja mille edastate meile muul viisil, konfidentsiaalselt ja ainult kooskõlas õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR).

Kogutavad ja töödeldavad isikuandmed

Isikuandmed koosnevad kogu infost, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava elava isikuga. Siia võivad kuuluda näiteks nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid ja makseandmed, mis väljendavad isiku identiteeti.

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid vaid juhul, kui olete meile oma isikuandmete töötlemiseks või kasutamiseks nõusoleku andnud. Bosch Training Solutionsiga seotud isikuandmeid salvestatakse vaid juhul, kui olete need vabatahtlikult kindla eesmärgi jaoks andnud, näiteks registreerumisel.

Võime koguda teie isikuandmeid, kui edastate need meile meie veebilehe kaudu, kirja või telefoni teel, või kolmanda isiku kaudu (sh teie poolt nimetatud Boschi hulgimüüja või oma tööandja kaudu).

Meie poolt kogutavad andmed ja nende kogumise aeg:

Bosch Training Solutions kogub registreerimisel kasutajatelt teatud andmeid. Need andmed võimaldavad luua täpse kasutajaprofiili, mis on vajalik selleks, et pakkuda kasutajale veebitööriistu ja õpilahendusi, mis vastavad nende ametikohale ja koolitusvajadusele. See on vajalik ka selleks, et tagada isikute koolitusandmete salvestamiseks.

Registreerimise ajal kogutavad isikuandmed on nimi, e-posti aadress, töökoht ja konto parool.

Bosch Training Solutions salvestab kõigi registreeritud kasutajate õpitegevuse kohta andmed turvaliselt, võimaldades kasutajatele juurdepääsu oma koolitusandmetele ning neid hallata. See hõlmab koolitustele registreerumise ja koolitustel osalemise andmeid. Samuti võib neid andmeid kasutada ettevõttesiseseks aruandluseks, näiteks selleks, et jälgida konkreetsel koolitusel osalenute arvu.

Samuti võime koguda ja töödelda andmeid, mille saame telefoni, e-posti või kirja teel suhtlusest teiega.

Mõnel juhul, näiteks koolitusele registreerimisel, võime saada teie isikuandmed kolmandatelt isikutelt, näiteks teie tööandjalt või meie koolituste turundajate või edasimüüjatelt. Võime saada teie isikuandmeid ka teistest allikatest, näiteks meie koolitajatelt. Need andmed võivad olla testitulemuste või hindamiste kujul, milles olete osalenud vabatahtlikult. Neid andmeid võidakse salvestada Bosch Training Solutionsis teie koolitusandmete haldamise eesmärgil.

Kuidas teie isikuandmeid kasutatakse

Bosch Training Solutionsi poolt kogutud andmed töödeldakse selleks, et hõlbustada kliendi registreerumist koolitustele ning kliendi konto ja koolitusandmete haldamist, võimaldada kliendi võrgutööriistadel personaalsesse koolitusalasse ja koolitusandmetele ligi pääseda, koolitustele ligi pääseda ja koolitust pakkuda ning kasutajate õppetegevust salvestada ja selle kohta aruandeid luua.. Teie isikuandmed on vajaliku teenuste jaoks, mida me teile pakume.

Kasutame või võime kasutada neid andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad meie ja teie vahel sõlmitud lepingutest;
 • teabe, toodete ja teenuste pakkumiseks, mida olete meilt küsinud;
 • registreeritud kasutajatele ligipääsu andmiseks oma õpialale ja koolituste ajaloole;
 • teie koolitusandmete halduseks selleks, et võimaldada teil hallata oma tööalast arengut ja sertifikaate;
 • kasutajate õpiandmete nähtavaks muutmiseks nende töökoha juhtidele või administraatoritele, et võimaldada neil hallata ja heaks kiita töötajate koolitustegevusi;
 • teie koolitustele registreerumiste haldamiseks Boschi volitatud edasimüüjal, kui te olete selleks nõusoleku andnud;
 • eelnevate koolituste kindlaks tegemiseks, mis võivad olla mõnel koolitusel osalemise eelduseks;
 • koolituste hindamise ja tunnistuste väljastamise hõlbustamiseks;
 • teile koolitusalaste soovituste andmiseks, kui te meie veebilehte külastate, lähtuvalt teie osalemisest koolitustel või teie otsinguajaloost, ning selleks et parandada meie veebilehe kasutamise kogemust, et tagada teile isikupärastatud teenus;
 • pakutava koolituse ja/või meie veebilehe kohandamiseks, et tagada sisu kõige efektiivsem esitamine teile teie arvutis;
 • meie veebilehe interaktiivsete funktsioonide kasutamise võimaldamiseks, kui te seda soovite;
 • klientide tagasiside kogumiseks Bosch Training Solutionsi koolituspakkumiste, teeninduse, sisu ja kujunduse kohta;
 • tervitusmeili saatmiseks Bosch Training Solutionsi veebilehel registreerumisel ning teiste e-kirjade saatmiseks, mille eesmärk on koolitustele registreerumise kinnitamine või muude süsteemifunktsioonide toetamine, mille kaudu teenuseid pakutakse. E-kirju võidakse saata ka seoses kontohalduse ja süsteemiuuendustega;
 • uudiskirjade edastamiseks asjakohaste teenuste ja toodete kohta, kui te olete selleks nõusoleku andnud;
 • teie päringutele vastamiseks;
 • meie veebilehe ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks;
 • arveldamiseks, näiteks tehingute tegemiseks ja saadud tellimuste täitmiseks.

Me ei kasuta teie finants- ja krediitkaardi andmeid muul otstarbel kui teie maksete töötlemiseks toodete ja teenuste eest tasumisel või kokkuleppel teiega (nt tagasimaksed).

Teie andmete kasutamine kooskõlas andmekaitseõigusega

Andmekaitseõigus näeb ette kindlate tingimuste täitmist enne teie isikuandmete kasutamist selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud viisil. Võtame oma andmekaitseõigusest tulenevaid kohustusi äärmiselt tõsiselt, sh nende tingimuste täitmist.

Teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks lähtume sõltuvalt tegevusest järgmistest tingimustest.

Juriidiliste kohustuste järgimine

Võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et kontrollida teie isikusamasust, vanust, vahendite päritolu rahapesu ja pettuse tõkestamise eesmärgil ning selle kindlaks tegemiseks, kas teil on ebasobiva käitumise tõttu keelatud meie koolituskeskusi külastada või meie veebilehte kasutada. Samuti võib meil olla õigusaktidest tulenev kohustus töödelda teie isikuandmeid seoses koolituste ja tunnistustega, mida nõutakse õigusaktides, näiteks F-gaasidega seotud nõuded. Teil ei ole õigust esitada töötlemise kohta vastuväiteid või paluda oma isikuandmete kustutamist, kui andmed on vajalikud õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks

Selleks et täita oma lepingulisi kohustuse (nt võimaldada teil osta meilt koolitusi), peame teie isikuandmeid koguma ja töötlema. Kui te ei esita registreerumisel nõutavaid isikuandmeid või tehingu sõlmimisel finantsandmeid või vaidlustate oma andmete töötlemise / kasutate andmete kustutamise õigust, ei saa me teile kahjuks oma teenuseid pakkuda.

Osal Boschi töökodadest on sõlmitud ettevõttega Robert Bosch ÖU leping, milles nähakse töötajatele ette kindel koolitus ja/või kvalifikatsioon. Oleme lepingujärgselt kohustatud selliste isikute koolitusandmeid säilitama.

Nõusolek

Kui olete andnud meile nõusoleku oma andmete kasutamiseks turunduseesmärgil, võime saata teile oma toodete ja teenuste kohta teavet e-posti teel. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates meile e-kirja aadressil training@dk.bosch.com

Kui olete andnud selleks nõusoleku, saab Boschi volitatud hulgimüüja vaadata isikuandmeid, mis on seotud teie Bosch Training Solutionsi kontoga. Vaadata saab ainult teie nime, e-posti aadressi, töökohta ja koolitusandmeid, sh esialgseid koolitustele registreerumisi. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid sellisel juhul ei saa hulgimüüja teie nimel koolitusi broneerida.

Õigustatud huvi

Teie isikuandmete kasutamisel muul eesmärgil, mida selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatakse, kasutame õigustatud huvi tingimust. Meie õigustatud huvi on koguda teie isikuandmeid, kui see on vajalik teenuste pakkumiseks teile.

See kategooria kehtib järgmiste teenuste pakkumisel: kliendi koolitustele registreerumise ja koolitustel osalemise hõlbustamiseks, personaliseeritud kliendikontode ja õpitegevuste, võrgutööriistade pakkumine kliendile juurdepääsuks isikpärastatud koolitusalale, koolituste ja hindamiste edastamiseks, tunnistuste haldamiseks ning kasutaja koolitusajaloo salvestamiseks.

Oleme üle kontrollinud, et teie isikuandmete töötlemine on vastaval eesmärgil vajalik ning et eesmärgi saavutamiseks pole teist mõistlikku alternatiivi.

Samuti oleme viinud läbi teie isikuandmete töötlemisega seotud huvide tasakaalu hindamise, võrreldes oma huve ja teie kui kodaniku huve ja õigusi lähtuvalt andmekaitseseadustest, ning oleme veendunud, et teie huvid ei kaalu üles õigusaktides sätestatud huve.

Kasutame isikuandmeid ainult viisil, mida isikud meid mõistlikult eeldaksid, ega kasuta isikuandmeid viisil, mida peetakse eraellu sekkumiseks või mis põhjustaksid isikutele kahju. Meie õigustatud huvi teie kui isiku vastu seisneb teie isikuandmete kasutamises selleks, et toetada tõhusalt teie isiklikku õppimist ja arengut.

Teie andmete säilitamise aeg

Me ei säilita teie andmeid kauem, kui on vaja nende kogumise eesmärgi/eesmärkide täitmiseks. Praktikas tähendab see seda, et eri andmeliikide säilitamise aeg erineb. Säilitstähtaegade määramisel võtame arvese järgmisi tegureid:

 • kohalduvates õigusaktides sätestatud kohustused andmete säilitamise kohta
 • kohalduvates õigusaktides sätestatud piirangud
 • võimalikud või käimasolevad vaidlused
 • vastavate andmekaitseasutuste poolt väljastatud juhised

Lisaks sellele sisaldab meie veebipõhine õppehalduse süsteem, kus saate oma tööalast arengut ise hallata, teie koolituste ajaloo säilitamist teie isiklikul kontol. Andmed koolitustel osalemise ning omandatud kvalifikatsioonide ja tunnistuste kohta on tihtipeale vajalikud kogu tööelu jooksul. Teile pakutava teenuse raames säilitatakse piiramatu aja jooksul üksnes teie koolitusandmeid, välja arvatud juhul, kui edastate meile sellest erineva soovi.

Kõik muud isikuandmed (näiteks töövooandmed või e-kirjavahetuses sisalduvad andmed) kustutatakse meie süsteemidest turvaliselt, kui neid enam vaja ei ole. Samuti on teil õigus paluda oma andmete kustutamist, kui neid pole ettevõtte Robert Bosch ÖU to retain such data. jaoks enam vaja

Turundus

Kasutame isikuandmeid selleks, et anda teile teavet toodete ja teenuste kohta, mida te meilt tellite või mille vastu huvi tunnete, juhul kui olete andnud selleks nõusoleku. Hoiame teid kursis oma koolitusprogrammide, kampaaniate ja uudistega, kuid saadame teile turundusalast teavet vaid siis, kui annate selleks nõusoleku. Pärast nõusoleku andmist saate selle igal ajal tagasi võtta.

Kui soovite oma eelistusi muuta või nõusoleku tagasi võtta, võite meie poole igal ajal pöörduda aadressil: training@dk.bosch.com

Teie andmete avaldamine

Koolitusandmetele ja kasutajaprofiilidele pääsevad ligi Bosch Training Solutionsi administraatorid ja teised Bosch Training Solutionsi heaks töötavad volitatud isikud. Siia alla võib kuuluda ka meie õppehaldussüsteemi pakkuja Cornerstone OnDemand Ltd, kuid vaid tehniliste probleemide lahendamiseks. Sellele teenusepakkujale kehtivad ranged andmekaitsenõuded ja andmekaitseseadus, mis tagavad nii andmete salvestamise turvalisuse kui ka kolmandatele osapooltele mitteavaldamise.

Teie tööandja (kui on asjakohane) võib pääseda teie kontole ligi koolituste broneerimiseks ja kinnitamiseks teie jaoks. Teie koolitusandmed ja hindamised või testitulemused on neile nähtavad ning nad saavad teie koolituse edenemist jälgida.

Võime avaldada teie isikuandmeid teistele BOSCHi kontserni liikmetele (kes on meie tütarettevõtted või lõplik valdusettevõte ja selle tütarettevõtted), kuid vaid selleks, et toetada andmete kogumise algset eesmärki. Teile pakutavate koolitusteenuste toetamiseks ning meie koolitusteenuste kvaliteedi tagamise huvides võivad need BOSCHI kontserni tütarettevõtted olla:

 • Robert Bosch A/S, Denmark
 • Robert Bosch AS, Norway
 • Robert Bosch AB, Sweden
 • Robert Bosch Oy, Finland
 • Robert Bosch UAB, Lithuania
 • Robert Bosch SIA, Latvia

Jagame teie isikuandmeid teiste kontserni liikmetega turunduseesmärgil, kui olete andnud oma isikuandmete avaldamiseks nendel eesmärkidel nõusoleku.

Järgmistel eesmärkidel võima avaldada teie andmeid:

 • kontserni liikmetele – koolitusteenuste ja nendega seotud klienditoe pakkumiseks teile;
 • teie määratud hulgimüüja(te)le, kui olete andnud meile selleks oma nõusoleku. Teie koolitusandmed ja hinnangu või testitulemused on neile nendel juhtudel nähtavad;
 • äripartnerid, tarnijad ja alltöövõtjad – lepingute täitmiseks, mille me nendega teie heaks sõlmime, kui see on vajalik andmete töötlemiseks, või teile pakutavate teenuste pakkumiseks. Siia võivad kuuluda ettevõtted, kes pakuvad tehnoloogilist tuge, näiteks pilvemajutusteenust, nagu meie õppehaldussüsteemi pakkuja. Sellisel juhul reguleeritakse andmete avaldamist lepinguga ja andmed avaldatakse kooskõlas andmekaitseseadusega;
 • kolmandatest isikutest teenusepakkujad ja tarnijad – ulatuses, mis on vajalik meie kontserni abistamiseks selle õiguslike kohustuste täitmisel, näiteks teenusepakkujad seoses rahapesu ja pettuse tõkestamisega, kontrollimisega jne;
 • teie tööandja, koolitusasutus (nt ülikool), e-posti ja internetiteenuse pakkuja, lapsevanemad (kui olete alla 18-aastane) või täitevorganid või muud asjaomased kolmandad isikud – kui leiame, et teie tegevus võib olla ebaseaduslik, solvav, sobimatu või häiriv.

Avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:

 • Juhul kui müüme või ostame ettevõtteid või vara – sellisel juhul võime avaldada teie isikuandmeid sellise ettevõtte või vara potentsiaalsele müüjale või ostjale;
 • ettevõtte Robert Bosch ÖU või selle kontserni liikme pankroti korral (näiteks pankrotivara haldamise või ettevõtte likvideerimise korral);
 • kui Robert Bosch ÖU või olulise osa selle varast omandab kolmas isik – sellisel juhul on kliente puudutavad andmed osa loovutatavast varast.
 • juhul kui kasutame välist teenusepakkujat, võime avaldada teie isikuandmeid sellistele potentsiaalsetele ettevõtetele;
 • meie õiguste, vara või turvalisuse ning meie töötajate, klientide ja teiste kaitsmiseks. Siia kuulub teabe vahetamine teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, muu hulgas teised kolmandad isikud, teie tööandja, koolitusasutused, e-posti või internetiteenuse pakkuja, teie vanemad (kui olete alla 18-aastane) ja täitevorganid) töötajate jaklientide turvalisuse huvides, kuritegude ennetamiseks, pettusevastaseks kaitseks ja krediidiriski vähendamiseks;
 • kui meil on kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi või nõudeid või selleks, et täita või kohaldada oma üldtingimuste või muude lepingute sätteid või selleks et ennetada või tuvastada pettusi või kuritegusid muul viisil.

Teie kauba- ja teenusepäringute korral võime kasutada teie isikuandmeid pettuse ennetamiseks ja tuvastamiseks. Teie isikuandmete avaldamise korral säilib alati andmete turvalisus.

Kus teie isikuandmeid hoitakse

Meie kogutavad isikuandmed salvestatakse turvalistes infotehnoloogiasüsteemides, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ja mida opereerime meie või meie nimel kolmandast isikust teenusepakkuja Cornerstone OnDemand Ltd. Võtame tarvitusele kõik sammud, mis on mõistlikult vajalikud selle tagamiseks, et teie andmeid käideldaks kooskõlas selle andmekaitsedeklaratsiooni ja andmekaitseseadusega.

Tulenevalt interneti kui avatud üleilmse suhtlusvahendi olemusest ei ole andmete edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi anname teie isikuandmete kaitsmisel endast parima, ei saa me tagada meie lehele edastatud isikuandmete turvalisust; kõik edastused toimuvad teie riisikol. Pärast teie isikuandmete kättesaamist kasutame rangeid protseduure ja turvameetmeid volitamata juurdepääsu vältimiseks.

Teie andmete kaitse

Seoses meie õppehaldussüsteemi pakkujaga Cornerstone OnDemand Ltd pakub meie veebisait tänapäevaseid valdkonna standardiks kujunenud füüsilisi, juhtimislikke ja tehnilisi turvameetmeid, et säilitada teie isikuandmete terviklikkus ja turvalisus. Teie andmete turvalisst edastamise ajal kaitseb ka Secure Sockets Layeri (SSL) krüptimistarkvara.

Meie füüsilistes ruumides on kasutusel asjakohased turvameetmed, mis kaitsevad teilt veebilehe kaudu kogutud andmeid kaotsimineku, väärkasutamise ja muutmise eest. Kui oleme andnud teile parooli (või kui olete selle ise valinud), mis võimaldab teil ligi pääseda meie veebilehe teatud osadele, vastutate selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Ärge jagage parooli mitte kellegagi.

Kolmandate isikute teenused

Boschi veebilehed võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, mida opereerivad pakkujad, mis ei ole meiega seotud. Kui te sellisel lingil klõpsate, ei ole meil kontrolli selle lingi kaudu kogutavate, säilitatavate ja töödeldavate isikuandmete üle (nt IP-aadress või linki sisaldava lehe URL), sest meil puudub kontroll kolmandate isikute käitumise üle.

Arvestage, et sellistel veebilehtedel on oma andmekaitsepõhimõtted ja et me ei vastuta nende põhimõtete eest. Tutvuge nende põhimõtetega enne, kui edastate nende kaudu oma isikuandmeid.

Alalealiste andmete kaitse

See veebileht ei ole mõeldud alla 18-aastastele isikutele. Me ei kogu oma veebilehel teadlikult alla 13-aastaste isikute andmeid. Kui meile peaks teatavaks saama, et oleme oma veebilehel tahtmatult saanud isikuandmed külastajalt, kes on alla 13-aastane, kustutame sellised andmed.

Küpsiste kasutamine

Bosch Training Solutionsi veebileht sisaldab meie kolmandast isikust teenusepakkuja Cornerstone‘i teenuseid, millega seoses kasutatakse meie veebilehel küpsiseid, mille eesmärk on parandada Bosch Training Solutionsi veebilehe toimivus ning säilitada teie andmeid.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse siis, kui te meie veebisaiti külastate. Küpsiseid saab igal ajal kustutada. Selle tagajärjel ei pruugi aga mõne funktsiooni kasutamine olla enam võimalik. Lisateavet küpsiste kustutamise kohta leiate oma brauseri spikrist.

Enamikku veebilehitsejatest saab seadistada nii, et teid teavitatakse teile saadetud küpsistest ja pakutakse võimalus küpsisest keelduda. Küpsisest keeldumine võib mõnel juhul muuta võimatuks meie veebilehe kasutamise või mõjutada negatiivselt veebilehe või selle funktsioonide kuvamist või toimimist.

Täpsemat teavet sellel veebilehel kasutatavate küpsiste kohta saate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Logifailid

Interneti kasutamisel edastab teie veebilehitseja teatud andmeid, mis salvestatakse nn logifailides.

Logifailid salvestatakse kasutaja autentimise eesmärgil lühiajaliselt, et kaitsta isikuandmete, rollide ja lubade terviklikkust ning hõlbustada analüüsimist (nt rünnakukatsete uurimist). Need kirjed kas anonüümitakse või kustutatakse hiljem. Turvaintsidentidega seotud logifaile tuleb säilitada tõendamise eesmärgil ja säilitada kuni vastava intsidendi lahendamiseni. Mõned turvaintsidentidega seotud logifailid võidakse juhtumipõhiselt edastada uurimisasutustele.

Logifailidesse võidakse koguda järgmised andmed:

• Veebilehe külastamiseks kasutatava lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress)

• Autenditud kasutajaandmed, loodud/muudetud kirjed, kuupäev ja kellaaeg, kasutaja ajavöönd

Teie õigused

Andmekaitseõiguse järgi on teil seoses oma isikuandmete töötlemisega meie juures teatud õigused, mis küll ei pruugi alati olla absoluutsed ning seetõttu ei saa me alati teie nendega seotud nõudmisi täita. Sellisel juhul selgitame teile põhjuseid, nagu kirjeldatakse allpool. Oma õiguste teostamiseks võite pöörduda meie andmekaitsevoliniku poole aadressil https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19. Vastame teie päringutele ühe kuu jooksul alates päringu kättesaamisest.

ÕIGUS ÕIGUSE KIRJELDUS
ÕIGUS
Õigus olla teavitatud
ÕIGUSE KIRJELDUS
Õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsalt mõistetavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.
ÕIGUS
Õigus tutvuda andmetega
ÕIGUSE KIRJELDUS
Õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega.
ÕIGUS
Õigus andmete parandamisele
ÕIGUSE KIRJELDUS
Õigus nõuda meilt teid puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.
ÕIGUS
Õigus andmete kustutamisele
ÕIGUSE KIRJELDUS
Õigus nõuda meilt teid puudutavate isikuandmete kustutamist. See õigus kohaldub ainult juhtudel (näiteks), kui me enam ei vaja isikuandmeid eesmärgiks, milleks need koguti või kui võtate tagasi oma nõusoleku, eeldusel et kasutame teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, või kui vaidlustate oma isikuandmete töötlemise (vastavalt allpool kirjeldatud vastuväite esitamise õigusele).
ÕIGUS
Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
ÕIGUSE KIRJELDUS
Teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist meie poolt. See õigus kehtib vaid juhul (näiteks), kui vaidlustate meie käes olevate isikuandmete täpsuse või kui teil oleks õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kuid te soovite selle asemel töötlemist piirata, või kui meil pole teie isikuandmeid enam vaja, kuid te soovite, et me säilitaksime need andmed õigusnõuete käsitlemiseks.
ÕIGUS
Andmete ülekandmise õigus
ÕIGUSE KIRJELDUS
Teatud olukordades on teil õigus saada oma meile edastatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. See õigus kehtib vaid juhul, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmiseks ning toimub automatiseeritult. Samuti on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete edastamist teisele organisatsioonile, kui see on tehniliselt teostatav.
ÕIGUS
Õigus esitada vastuväiteid
ÕIGUSE KIRJELDUS
Õigus esitada vastuväiteid meiepoolse andmetöötluse kohta, kui need andmed on vajalikud meie õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada,et andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie õigused või mis on vajalikud õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
ÕIGUS
Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemise ja profiilianalüüsiga seotud õigused
ÕIGUSE KIRJELDUS
Teil on õigus keelduda olemast üksnes automatiseeritud töötlusel, sh profiilianalüüsil põhineva otsuse subjekt, kui see toob teile kaasa õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid muul olulisel viisil.
ÕIGUS
Õigus nõusolek tagasi võtta
ÕIGUSE KIRJELDUS
Õigus võtta oma nõusolek tagasi, kui me töötleme teie isikuandmeid nõusoleku alusel (näiteks selleks, et edastada teile oma toodete ja teenuste kohta turundusinfot).

Kontakt

Kui leiate, et teie andmed on ebatäpsed ja soovite, et me neid muudaksime, või kui soovite meid teavitada oma eelistuste muutumisest, võtke meiega ühendust e-posti teel: training@dk.bosch.com

Kui teil on selle andmekaitsedeklaratsiooni kohta küsimusi, märkusi või ettepanekuid, vastame neile meeleldi. Võtke meiega ühendust:

Andmekaitsevolinik

Teabeturve ja privaatsus (C/ISP)

E-post: DSO@bosch.com

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 03 20

70442 Stuttgart

Saksamaa

Palume edastada kõik andmete töötlemise alased küsimused, märkused ja ettepanekud kõigepealt sellele aadressile.

Ärge unustage lisada oma nime, aadressi ja sihtnumbrit koos kirjanumbriga, kui see on olemas.

Kontaktid

Kui soovite meiega ühendust võtta, leiate meid jaotises „Vastutav töötleja“ toodud aadressil. Teabe saamiseks selle kohta, kuidas esitada päringuid enda kui andmesubjekti kohta ning anda teada andmekaitsega seotud juhtumite kohta, kasutage järgmist linki:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

või

dpo@bosch.com

Jõustumiskuupäev

26.10.2018