Sekretesspolicy

Dataskyddsmeddelande för Bosch Training Solutions

Vi ber dig att läsa denna sekretesspolicy noggrant eftersom den innehåller viktig information om vilka vi är, hur och varför vi samlar in, använder och delar personlig information, dina rättigheter i samband med din personliga information och om hur du kontaktar oss om du skulle ha ett klagomål.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder om detta krävs på grund av den tekniska utvecklingen. I sådana fall kommer vi att ändra vår sekretesspolicy i enlighet med detta. Därför, eftersom denna sekretesspolicy kan ändras, ber vi dig att vänligen kontrollera den här webbsidan för eventuella uppdateringar så att du känner till den aktuella versionen.

Detta meddelande gäller alla som besöker vår webbplats.

Eventuella frågor om vår sekretesspolicy ska riktas till vårt dataskyddsombud på:

DSO@bosch.com

Vilka vi är

Robert Bosch AB, Isafjordsgatan 15, 164 40 Kista (”Vi” i detta meddelande) i egenskap av operatör av denna webbplats (”Bosch Training Solutions”) samlar in, använder och ansvarar för, viss personlig information om dig (”personuppgifter”). Vi är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen från 2016 i förekommande fall.

Webbplatsen Bosch Training Solutions drivs parallellt med Cornerstones LMS (Learning Management System) för att du själv ska kunna administrera dina utbildningskrav. De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i säkra IT-system inom EES, och drivs för vår räkning av vår tredjepartsleverantör Cornerstone OnDemand Ltd.

Bosch respekterar den personliga integriteten

Skyddet av den personliga integriteten under bearbetningen av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss i vår affärsverksamhet. Vi använder (”behandlar”) dina personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på vår webbplats och när du lämnar dina personuppgifter till oss på andra sätt, på ett konfidentiellt sätt och i enlighet med lagen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Personuppgifterna som vi samlar in och behandlar

Personuppgifter består av alla information som rör en identifierad eller identifierbar levande person. Detta kan till exempel inkludera namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och betalningsdata, som är ett uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast om du har gett ditt samtycke till behandlingen eller användningen av dina personuppgifter. När det gäller Bosch Training Solutions lagras personuppgifter endast när du lämnar dem frivilligt för ett särskilt ändamål, till exempel i samband med registrering.

Vi kan samla in dina personuppgifter när du lämnar dem till oss via vår webbplats, om du skriver till oss eller ringer våra kontor, eller om du lämnar dina uppgifter till oss via en tredjepart (inklusive via en Bosch grossist som du har nominerat eller din arbetsgivare).

Information som samlas in av oss och när vi får den

Bosch Training Solutions samlar in viss information om varje användare som en del av registreringsprocessen. Dessa data gör det möjligt att skapa en korrekt användarprofil, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda webbverktyg och utbildningslösningar som är relevanta för användarnas befattning och utbildningsbehov. Detta är också nödvändigt för att säkerställa lagring av personliga utbildningsregister.

Personuppgifterna som samlas in under registreringsprocessen kommer att omfatta ditt namn, din e-postadress, arbetsplats och lösenordet till ditt konto.

Bosch Training Solutions lagrar säkert ett register över alla användares inlärningsaktiviteter för att ge registrerade användare personlig tillgång till och hantera sin utbildningshistorik. Detta kommer att inkludera all utbildningsbokning och närvaroregister. Dessa data kan även komma att användas för interna rapporteringsändamål, t.ex. för att spåra antalet kandidater som har gått en viss kurs.

Vi kan även samla in och behandla uppgifter om korrespondens när du kontaktar oss via telefon, e-post eller post.

I vissa fall, till exempel genom en utbildningsbokning, kan vi få dina personuppgifter från tredjeparter såsom din arbetsgivare, återförsäljare av våra produkter, eller återförsäljare av vår utbildning. Vi kan också få personlig information om dig från andra källor, såsom våra egna utbildare. Denna information kan vara i form av testresultat eller data som rör bedömningar som du har deltagit i frivilligt. Dessa data kan lagras i Bosch Training Solutions för underhåll av din utbildningshistorik.

Hur din personliga information används

Information som samlas in av Bosch Training Solutions behandlas för att underlätta kundbokning av kurser, hantering av kundkonton och utbildningsregister, aktivering av kundverktyg online för tillgång till deras personligt anpassade utbildningsområde och utbildningsregister, för tillgång till och tillhandahållande av utbildning, samt för att lagra och rapportera om användarnas utbildningsaktivitet. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för de tjänster som vi tillhandahåller dig.

Vi använder, eller kan använda följande information:

 • För att utföra våra skyldigheter i samband med eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
 • För att förse dig med den information, de produkter och tjänster som du efterfrågar från oss.
 • För att ge registrerade användare tillgång till deras eget inlärningsområde och utbildningshistorik.
 • För att underhålla dina utbildningsregister i syfte att möjliggöra personlig hantering av din professionella utveckling och dina certifieringar.
 • För att göra användarnas utbildningshistorik synlig för deras arbetsplatschef eller administratör så att chefer/administratörer kan hantera och godkänna sina anställdas utbildningsaktiviteter.
 • För att möjliggöra för en nominerad Bosch-grossist att hantera dina kursbokningar där du har gett ditt samtycke till det.
 • För att identifiera tidigare utbildning som kan vara en förutsättning för oss för att vi ska kunna bekräfta anmälan till en utbildning.
 • För att underlätta bedömningar och certifieringar.
 • För att ge dig rekommendationer om utbildningar när du besöker webbplatsen baserat på de utbildningar du har gått eller sökhistoriken, samt för att förbättra din upplevelse av vår webbplats och säkerställa att du får personlig service.
 • För att skräddarsy utbildningen och/eller vår webbplats för att på så sätt säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
 • För att du ska kunna använda interaktiva funktioner på vår webbplats när du väljer att göra det.
 • För att samla in feedback från kunder om utbildningserbjudandet, service, innehåll eller layouten hos Bosch Training Solutions.
 • För att skicka ett välkomstmeddelande till dig via e-post när du registrerar dig hos Bosch Training Solutions och andra e-postmeddelanden för att bekräfta anmälningar till utbildningar eller för att stödja andra systemfunktioner som tillhandahåller tjänster. Du kan också få e-postmeddelanden i samband med kontohantering eller systemuppdateringar.
 • För att skicka nyhetsbrev till dig som gör reklam för relaterade tjänster eller produkter när du gett ett specifikt medgivande.
 • För att svara på dina frågor.
 • Som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats trygg och säker.
 • I faktureringssyfte, exempelvis för att utföra transaktioner och uppfylla beställningar som vi får.
 • Observera att vi inte kommer att använda någon ekonomisk eller kreditkortsinformation i något annat syfte än för att behandla betalningar som du har gjort för våra produkter och tjänster eller som du är berättigad till genom avtal (t.ex. återbetalningar).

Använda din information i enlighet med dataskyddslagar

Dataskyddslagar kräver att vi uppfyller vissa villkor innan vi får använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi tar vårt ansvar enligt dataskyddslagarna på största allvar, inklusive att uppfylla dessa villkor.

För att samla in och behandla dina personuppgifter kommer vi att förlita oss på följande villkor, beroende på vilka aktiviteter som vi utför:

Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att bekräfta din identitet, fastställa din ålder, verifiera din intäktskälla för att bekämpa penningtvätt och bedrägeri, eller för att fastställa om du har varit förbjuden att besöka något av våra utbildningscentra eller att använda vår webbplats på grund av stötande beteende. Vi kan också vara juridiskt skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med eventuella utbildningar och certifieringar som är nödvändiga för myndighetskrav, t.ex. F-Gas-bestämmelser. Du kommer inte att kunna motsätta dig behandling eller begära radering av dina personuppgifter om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla juridiska skyldigheter.

Krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt ett sådant avtal (t.ex. för att du ska kunna köpa utbildningar av oss) kommer vi att behöva samla in och behandla dina personuppgifter. Underlåtenhet att tillhandahålla de erforderliga personuppgifterna i samband med registrering och finansiell information när transaktionen ska göras eller att invända mot denna typ av behandling/utövande av din rätt till radering kommer dessvärre få till följd att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

En del utvalda Bosch-verkstäder är part i ett avtal med Robert Bosch AB som erbjuder sina anställda en specifik utbildning eller som har specifika kvalifikationskrav. Vi har en avtalsenlig skyldighet att upprätthålla utbildningsregister för dessa personer.

Samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, kan vi skicka information till dig via e-post, om våra produkter och tjänster. Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande genom att kontakta oss på följande e-postadress: training@dk.bosch.com

Om du har gett ditt samtycke, kommer en nominerad Bosch-grossist att kunna se de personuppgifter som är kopplade till ditt Bosch Training Solutions-konto. Informationen som de kan se kommer att vara begränsad till ditt namn, e-postadress, arbetsplats och utbildningsregister, inklusive eventuella provisoriska utbildningsbokningar. Du har rätt att återkalla ditt medgivande när som helst; detta kommer emellertid att resultera i att din grossist inte kommer att kunna boka några kurser för din räkning.

Berättigade intressen

För att använda dina personuppgifter för något annat syfte som beskrivs i denna sekretesspolicy förlitar vi oss på ett villkor som kallas ”berättigade intressen”. Det ligger i våra berättigade intressen att samla in dina personuppgifter eftersom de ger oss den information som vi behöver för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster.

Denna kategori gäller för tillhandahållande av följande tjänster: Underlätta bokning av kundutbildningar och närvaro, hantering av individanpassade kundkonton och inlärningsaktiviteter, tillhandahållande av online-kundverktyg för tillgång till ett anpassat utbildningsområde, leverans av utbildning och bedömningar, hantering av certifieringar och lagring av användarnas utbildningshistorik.

Vi har kontrollerat att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för det relevanta syftet och är säkra på att det inte finns något annat rimligt sätt att uppnå detta syfte.

Vi har också vägt vårt intresse av att använda dina personuppgifter mot dina intressen som medborgare och de rättigheter som du har enligt dataskyddslagarna, och vi är säkra på att dina intressen inte åsidosätter dessa berättigade intressen.

Vi använder endast individers data på ett sätt som de rimligen skulle förvänta sig och vi använder inte människors data på sätt som de skulle finna påträngande eller som kan orsaka dem skada. Ett berättigat intresse för dig som individ är att vår användning av dina personuppgifter i syfte att stödja ditt personliga lärande och din utveckling är till nytta för dig.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte/de syften för vilket de tillhandahölls. Vad detta innebär i praktiken kommer att variera mellan olika typer av data. Vid fastställandet av de relevanta lagringsperioderna tar vi bland annat hänsyn till faktorer som:

• Lagstadgad(e) skyldighet(er) enligt tillämplig lag att lagra uppgifter under en viss tidsperiod.

• Preskriptionsbestämmelserna enligt tillämplig lag.

• Potentiella eller faktiska tvister.

• Riktlinjer utfärdade av relevanta dataskyddsmyndigheter.

Utöver detta, som en del av vår service till dig i samband med tillhandahållandet av ett onlinebaserat Learning Management System för personlig hantering av din professionella utveckling, är lagringen av din utbildningshistorik på ditt personliga konto. Register över genomförda utbildningar, tillsammans med de kvalifikationer och certifieringar som har uppnåtts är ofta relevanta under en individs hela karriär. Som en service till dig, endast för att dokumentera genomförda utbildningar, lagrar vi uppgifterna under obegränsad tid om du inte ber oss att upphöra med det.

Alla andra personuppgifter (exempelvis arbetsflödesdata eller information som ingår i mejlkorrespondens) raderas på ett säkert sätt från våra system när de inte längre behövs. Du kan också utöva din rätt att begära att dina personuppgifter raderas när de inte längre behövs för Robert Bosch AB to retain such data.

Marknadsföring

Vi använder personuppgifter för att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss, eller för att tillhandahålla information om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, där du har gett ditt samtycke till att bli kontaktad för sådana syften. Vi vill gärna hålla dig informerad om våra utbildningsprogram, kampanjer och nyheter, men du kommer endast att få information skickad till dig i marknadsföringssyfte om du ger ditt samtycke till att ta emot den. Om du efter att ha gett ditt medgivande senare skulle ångra dig, är du fri att återkalla ditt medgivande.

Om du vill ändra dina preferenser och återkalla ditt medgivande, kan du göra detta genom att kontakta oss på följande e-postadress: training@dk.bosch.com

Utlämnande av dina uppgifter

Bosch Training Solutions-administratörer och andra godkända personer som arbetar inom Bosch Training Solutions har tillgång till användarnas utbildningshistorik och användarprofiler. Detta kan omfatta vår Learning Management System-leverantör Cornerstone OnDemand Ltd, men endast i syfte att lösa tekniska frågor. Information som denna leverantör har tillgång till omfattas av ett strikt datasekretessavtal och dataskyddslagstiftning för att säkerställa både säkerheten vid datalagringen och förpliktelse att inte lämna ut denna till tredje part.

Din arbetsgivare (i förekommande fall) kan ha tillgång till ditt konto i syfte att boka kurser och godkänna kursanmälningar åt dig. Din utbildningshistorik och dina bedömningar eller testresultat kommer att vara synliga för dem och din arbetsgivare kommer att kunna följa status för dina utbildningar.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra medlemmar i BOSCH-koncernen (i egenskap av dotterbolag till oss, eller holdingbolag som vi äger och deras dotterbolag), men endast för att stödja det ursprungliga ändamålet med datainsamlingen. För att stödja de utbildningstjänster som vi erbjuder dig, och för kvalitetssäkring av våra utbildningstjänster, kan dessa dotterbolag i BOSCH-koncernen vara:

 • Robert Bosch A/S, Denmark
 • Robert Bosch AS, Norway
 • Robert Bosch Oy, Finland
 • Robert Bosch ÖU, Estonia
 • Robert Bosch UAB, Lithuania
 • Robert Bosch SIA, Latvia

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med andra medlemmar i vår koncern i marknadsföringssyfte om du uttryckligen har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter lämnas ut för dessa ändamål.

Under följande omständigheter kan vi lämna ut din information till:

 • Medlemmar i koncernen; för nödvändiga syften i support och leverans av utbildningstjänster till dig.
 • Din(a) nominerade grossist(er); när du har gett oss ditt medgivande till detta. Din utbildningshistorik och dina bedömningar eller testresultat kommer att vara synliga för dem under dessa omständigheter.
 • Affärspartners, leverantörer och underentreprenörer; för utförandet av alla avtal vi ingår med dem eller dig, när det är nödvändigt för behandlingen av uppgifterna, eller tillhandahållandet av tjänsterna som vi tillhandahåller dig. Dessa kan inkludera företag som tillhandahåller teknisk support såsom moln-hostingtjänster, t.ex. vår LMS-leverantör. Om sådana utlämningar av uppgifter görs, kommer detta att ske enligt avtal med oss och genomföras i enlighet med kraven i dataskyddslagen.
 • Tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer, i den mån de bistår vår koncern med dess rättsliga/regulatoriska skyldigheter, t.ex. leverantörer av tjänster som rör bekämpning av penningtvätt, bedrägeri, verifiering osv.
 • Din arbetsgivare, utbildningsinstitution (t.ex. högskola eller universitet), e-post- eller internetleverantör, dina föräldrar (om du är under 18 år) eller brottsbekämpande myndigheter, eller andra lämpliga tredje parter; där vi anser att ditt beteende i någon av våra utbildningsinrättningar är olagligt, stötande, olämpligt eller anstötligt.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • I händelse av att vi säljer någon verksamhet eller tillgångar, då vi kan lämna ut dina personuppgifter till den presumtive säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.
 • I händelse av en insolvenssituation (t.ex. förvaltning eller likvidation) av Robert Bosch AB eller någon del av dess koncern.
 • Om Robert Bosch AB eller en större del av dess tillgångar förvärvas av en tredjepart, vilket medför att personuppgifter som denne innehar om sina kunder kommer att vara en av de tillgångar som överförs.
 • I händelse av att vi använder oss av en extern utbildningsleverantör, då vi kan lämna ut dina personuppgifter till en sådan verksamhet.
 • För att skydda våra rättigheter, vår egendom eller säkerhet, vår personal, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer (inklusive utan begränsning, andra tredjeparter, din arbetsgivare, utbildningsinstitution, e-post- eller internetleverantör, dina föräldrar (om du är under 18 år) och brottsbekämpande organ) i syfte att värna personalens och kundernas säkerhet, brottsförebyggande åtgärder, skydd mot bedrägerier och kreditriskreducering.
 • Om vi har en skyldighet att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet eller myndighetskrav eller för att genomdriva eller tillämpa några bestämmelser i våra villkor eller villkoren i något annat avtal, eller på annat sätt för att förhindra eller upptäcka bedrägeri eller brott.

Vid bedömning av din begäran om varor eller tjänster kan vi använda dina personuppgifter för att förebygga och upptäcka bedrägeri. Vid alla tillfällen då vi lämnar ut dina personuppgifter kommer de att förbli säkra.

Var vi lagrar dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i säkra IT-system inom EES, och som vi driver, eller som drivs för vår räkning av vår Learning Management System-leverantör Cornerstone OnDemand Ltd. Vi kommer att vidta alla steg som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy och dataskyddslagstiftningen.

På grund av internets inneboende karaktär som ett öppet globalt kommunikationsmedel är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till vår webbplats; eventuell överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot dina personuppgifter kommer vi att tillämpa strikta rutiner och säkerhetslösningar för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Skydda din information

I samarbete med vår Learning Management System-leverantör Cornerstone OnDemand Ltd använder vår webbplats de senaste fysiska, administrativa och tekniska lösningarna enligt branschstandard för att bevara integriteten hos och skydda dina personuppgifter. Säkerheten för dina uppgifter i samband med överföringen garanteras också med hjälp av SSL-krypteringsprogramvara (Secure Sockets Layer).

Vi har tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats på våra fysiska anläggningar för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av information som har samlat in från dig via vår webbplats. Där vi har gett dig (eller där du själv har valt) ett lösenord som gör att du kommer åt vissa delar av vår webbplats, ansvarar du för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Tredjepartstjänster

Bosch webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part som drivs av leverantörer som inte är förknippade med oss. När du klickar på länken kan vi inte längre påverka insamling, lagring eller behandling av de personuppgifter som överförs när du klickar på länken (till exempel IP-adresser eller webbadresser för sidan som innehåller länken), eftersom agerandet från tredje part ligger utom vår kontroll.

Observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar på oss något ansvar eller skadeståndsskyldighet för dessa policyer. Vänligen läsa igenom dessa policyer innan du skickar in några personuppgifter till dessa webbplatser.

Minderårigas integritet

Denna webbplats riktar sig inte till personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga under tretton år på vår webbplats. Om det kommer till vår kännedom att vi oavsiktligt har fått personuppgifter från en besökare under tretton år på vår webbplats, kommer vi att radera uppgifterna från våra register.

Användning av cookies

Bosch Training Solutions innehåller tjänster från vår tredjepartsleverantör Cornerstone, som tillhandahåller ”cookies” på eller i samband med vår webbplats för att stödja de avsedda funktionerna på webbplatsen och hjälpa till att spara information om dig när du besöker Bosch Training Solutions.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Du ta bort dessa cookies när som helst. Detta kan dock innebära att en del funktioner inte längre finns tillgängliga. Mer information om hur du tar bort cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion.

De flesta webbläsare kan också anpassas så att de informerar dig när en cookie skickas till dig och på så sätt ge dig möjlighet att neka denna. Att neka en cookie kan i vissa fall göra att du inte kan använda, eller kan negativt påverka visningen eller funktionen på vår webbplats, eller vissa områden eller funktioner på vår webbplats.

För detaljerad information om de cookies som används i samband med denna webbplats, så vår Policy för cookies.

Loggfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare viss information som vi lagrar i så kallade loggfiler.

Loggfiler lagras under en kort tid för användarautentisering, för att skydda integriteten hos personuppgifter, roller och behörigheter, samt för säkerhetsanalys (t.ex. för att utreda angreppsförsök). Dessa poster antingen anonymiseras eller raderas efteråt. Loggfiler som är relaterade till personuppgiftsincidenter kan behöva upprätthållas i syfte att bevara bevis och sparas till den aktuella incidenten har lösts. Från fall till fall, en del loggfiler kopplade till säkerhetsincidenter kan skickas vidare till utredande myndigheter.

I loggfilerna kan följande information samlas in:

 • IP-adress (internet protocol adress) för den terminalenhet som används för att ansluta till webbplatsen.
 • Autentiserade användardata, poster som skapas/ändras, datum och tid, användarens tidszon

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen när det gäller hur vi behandlar dina personuppgifter, även om en del av dem inte är absoluta och vi i vissa fall inte kommer att kunna godkänna din begäran. Om så är fallet kommer vi att svara dig för att förklara varför, enligt beskrivningen nedan. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19 för att utöva någon av dessa rättigheter och vi kommer att svara på varje förfrågning som vi mottar från dig inom en månad från det datum då din begäran.

RÄTTIGHET BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
RÄTTIGHET
Rätten att bli informerad
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
Rätten att bli informerad med tydlig, transparent och lättförståelig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.
RÄTTIGHET
Rätten till tillgång
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
En rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig.
RÄTTIGHET
Rätten till rättelse
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
En rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig.
RÄTTIGHET
Rätten till radering
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
En rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig. Denna rätt gäller endast när (till exempel): vi inte längre behöver personuppgifterna för att uppnå det ändamål som de har samlats in för; eller när du drar tillbaka ditt medgivande om vi använder dina personuppgifter baserat på ditt medgivande; eller när du motsätter dig varför vi behandlar dina uppgifter (i enlighet med rätten att motsätta sig nedan).
RÄTTIGHET
Rätten att begränsa behandlingen
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
Under vissa omständigheter, en rätt att begränsa vår behandling av personuppgifter som vi har om dig. Denna rättighet gäller endast när (till exempel): du bestrider riktigheten hos de personuppgifter som vi har om dig; eller om du skulle ha rätt att begära att vi raderar personuppgifterna men istället föredrar att behandlingen är begränsad istället; eller om vi inte längre behöver personuppgifterna men du vill att vi behåller uppgifterna i syfte att hantera ett juridiskt anspråk.
RÄTTIGHET
Rätten till dataportabilitet
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
Under vissa omständigheter, en rätt att få utlämnat personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller endast när behandlingen grundar sig på ditt medgivande eller för fullgörandet av ett avtal, och behandlingen utförs på automatisk väg. På begäran har du också rätt att kräva att vi överför dessa personuppgifter till en annan organisation, om det är tekniskt genomförbart.
RÄTTIGHET
Rätten att invända
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
En rätt att invända mot vår behandling av de personuppgifter som vi har om dig, där behandlingen av sådana uppgifter är nödvändig för våra berättigade intressen, såvida vi inte på ett balanserat och legitimt sätt kan visa att det finns skäl för att fortsätta behandla personuppgifterna som åsidosätter dina rättigheter eller som är till för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
RÄTTIGHET
Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
En rättighet för dig att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på en automatiserad process, inklusive profilering, som ger rättsliga konsekvenser som rör dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig.
RÄTTIGHET
Rätten att återkalla ditt medgivande
BESKRIVNING AV RÄTTIGHET
En rätt att återkalla ditt medgivande, där vi behöver detta för att kunna använda dina personuppgifter (till exempel för att skicka marknadsföringsinformation om våra tjänster eller produkter) till dig.

Kontakt

Om du tror att dina uppgifter är felaktiga och vill ändra dem, eller om du vill meddela oss om en ändring när det gäller dina preferenser, vänligen kontakta oss på e-postadress training@dk.bosch.com

Om du har några frågor, kommentarer eller önskemål angående denna sekretesspolicy, svarar vi gärna på dem. Vänligen kontakta:

Dataskyddsombud

Informationssäkerhet och sekretess (C/ISP)

E-postadress: DSO@bosch.com

Robert Bosch AB

Postfach 30 03 20

70442 Stuttgart

Sverige

Vänligen rikta alla frågor, kommentarer och önskemål om våra databehandlingsmetoder till oss på detta sätt i första hand.

Kom ihåg att inkludera ditt namn, din adress och postnummer tillsammans med eventuell korrespondens du kan ha som referens.

Kontakt

Om du vill kontakta oss kan du använda den adress som anges i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”. Använd följande länk för att som registrerad person skicka en begäran eller anmäla en personuppgiftsincident:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

För synpunkter och klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar koncernens dataskyddsombud:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

eller

DPO@bosch.com

Ikraftträdandedatum

2018-10-26