Üldtingimused

Bosch Training Solutionsi kasutustingimused

Sellel lehel sätestatakse üldtingimused Bosch Training Solutionsi õppehaldussüsteemi kasutamiseks Bosch Training Solutionsi veebilehe kaudu.

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup (selles deklaratsioonis edaspidi: Bosch) pakub Bosch Training Solutionsi veebilehte, mis töötab koos Cornerstone‘i õppehaldussüsteemiga, võimaldades teil oma koolitusvajadusi ise hallata.

Bosch Training Solutionsi kasutamine

Bosch Training Solutions võimaldab juurdepääsu Boschi autokoolitustele ning veebiressurssidele, mida pakutakse koos Boschi autokoolitusprogrammiga. Bosch Training Solutions on mõeldud kasutamiseks ja juurdepääsuks teile isiklikult ning teatud juhtudel teie töötajatele. Bosch Training Solutionsi kasutamisele kohalduvad need kasutustingimused.

Registreerumine

Bosch Training Solutionsi kasutamisel nõustute järgmisega:

 • esitama enda kohta täpseid, ajakohaseid ja täielikke andmeid, mida Bosch Training Solutionsi registreerimisvormidel küsitakse (edaspidi: registreerimisandmed);
 • hoidma oma parooli ja kasutajatunnust turvaliselt;
 • hoidma ja viivitamatult ajakohastama registreerimisandmeid ja muid andmeid, mille olete Boschile edastanud, et andmed oleksid täpsed, ajakohased ja täielikud;
 • vastutama oma konto ja selle kaudu toimuva tegevuse eest.

Juhul kui esitate meile ebatõeseid, ebatäpseid, mitteajakohaseid või mittetäielikke andmeid või kui Boschil on mõistlik põhjus kahtlustada, et esitatud andmed on ebatõesed, ebatäpsed, mitteajakohased või mittetäielikud, on Boschil õigus teie konto peatada või sulgeda ning keelduda osaliselt või täielikult Bosch Training Solutionsi edasisest kasutamisest. Teie vastutate kogu oma kontol toimuva tegevuse eest ning kohustute järgima kõiki kohalduvaid kohalikke ja rahvusvahelisi seadusi, mis on seotud Bosch Training Solutionsi kasutamisega, muu hulgas andmekaitsega.

Teise isiku kontot ei tohi tema nõusolekuta külastada. Boschi tuleb teavitada kõigist turvarikkumistest või teie konto volitamata kasutamisest. Bosch ei vastuta kahju eest, mis tekib teie konto volitamata kasutamisest, kuid teie vastutate kahju eest, mis tekivad sellisest volitamata kasutamisest Boschile ja teistele isikutele.

Om ae-posti aadressi edastamisega Boschile nõustute sellega, et me saadame sellele e-posti aadressile teenusega seotud teateid ja koolitustele registreerimise kinnitusi või toetame muid süsteemifunktsioone, mille kaudu teile teenuseid pakutakse. E-kirju võidakse saata ka seoses kontohalduse ja süsteemiuuendustega; E-kirja teel võidakse tavaposti asemel edastada ka õigusaktides nõutavat teavet. Üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, leiate andmekaitsedeklaratsioonist.

Kõik kasutajanimed ja paroolid on Boschi omand ja Bosch võib need igal ajal ilma ette teatamata tühistada või peatada või neid muuta. Bosch ei ole kohustatud kontrolliga kasutajanime ja parooli kasutaja tegelikku identiteeti või volitusi.

Teenuse kasutamine

Kohustute teenuse kasutamisel ja/või teenusele ligipääsul:

 • mitte käivitama automatiseeritud süsteeme, muu hulgas roboteid, ämblikke, võrguväliseid lugejaid jne, mis kasutavad teenust viisil, kus Bosch Training Solutionsile saadetakse rohkem päringuid, kui inimene suudaks samal ajal tavalise veebilehitsejaga saata;
 • mitte väärkasutama meie veebilehti, installides sellele tarkvaraviirusi või muid arvutikoode, faile või programme, mille eesmärk on häirida, hävitada või piirata arvuti tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadme toimivust;
 • mitte häirima ega katkestama Bosch Training Solutionsi tööd või sellega ühendatud serverite või võrkude tööd ega eirama Bosch Training Solutionsiga seotud nõudeid, protseduure, põhimõtteid ja eeskirju;
 • mitte muutma, kohandama ega häkkima teenust või muutma teisi veebilehti nii, et need jätaksid mulje, nagu oleksid need seotud teenusega;
 • mitte tekitama või üritama volitamata juurdepääsu teenuse piirkondadesse, teistele kontodele või arvutitele, andmebaasidele, süsteemile, võrgule või infrastruktuurile, mida Bosch Training Solutions kasutab või mis on sellega seotud;
 • mitte ületama Bosch Training Solutionsi teenuse või toote piire (näiteks) tööriistade kasutamisega, milleks teil pole õigust, või teiste isikute sisu kustutamise, täiendamise või muul viisil muutmisega;
 • mitte koguma teenusest isikute tuvastamist võimaldavat teavet, näiteks kontonimesid;
 • mitte kahjustama, luurama, ahistama või muul viisil rikkuma Bosch Training Solutionsi kasutamise käigus teiste isikute õigusi;
 • mitte esinema teise füüsilise või juriidilise isikuna või esitama valeväiteid oma seose kohta teise füüsilise või juriidilise isikuga;
 • mitte rikkuma teenuse kasutamisel tahtlikult või tahtmatult kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi õigusakte.

Meil on igal ajal ja ilma ette teatamata õigus peatada või sulgeda teie konto ning osaliselt või täielikult keelduda teenuse praegusest või edaspidisest osutamisest järgmistel juhtudel:

 • teiepoolne petturlik, kuritegelik, jämedalt hooletu, omavoliline või muul viisil tahtlik väärkäitumine või õigusaktide rikkumine oma kohustuste täitmisel;
 • teenuse osutamise negatiivne mõjutamine;
 • teenuse üldtingimuste rikkumine.

Teenuse lõpetamine toob kaasa teie konto inaktiveerimise või kustutamise või juurdepääsu sulgemise teie kontole.

Teenuse muutmine

Bosch jätab endale õiguse teenust (või selle osi) igal ajal ilma ette teatamata muuta. Bosch ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees teenuse muutumise, hindade muutumise või teenuse peatamise või katkestamise eest.

Koolituse hind

Kõigi koolituste ja muude teenuste hinda võidakse ette teatamata muuta. Hindade muutumisest võidakse teada anda igal ajal, muutes teenuse infot.

Kõik koolituse hinnad on esitatud ilma käibemaksuta, välja arvatud juhul, kui on öeldud teisiti.

Koolituse tühistamine ja tasu tagastamine

Klassiruumikoolitused:

Pärast klassiruumikoolituse kohta kinnituse saamist peate maksma kogu koolituse tasu, välja arvatud juhul, kui edastate koolitusest loobumise soovi ettenähtud tühistamisaja jooksul. Arvestage, et peate tühistamise kohta meilt kinnituse saama. Kui te kinnitust ei saa, ei ole koolitusel osalemist tühistatud. Kui te ei saa tühistamise kohta kinnitust, võtke meiega uuesti ühendust.

Klassiruumikoolituste, seminaride ja hindamiste eest tasutud hind makstakse osalemise tühistamisel tagasi järgmistel tingimustel:

 • tühistamisel 21 päeva enne koolituse algust: 100%
 • tühistamisel 0–20 päeva enne koolituse algust: ei maksta tagasi

Arvestage, et vähem kui 20 päeva enne koolituse algust tühistatud osalemissoovi korral tuleb tasuda kogu koolituse tasu ning makstud tasu ei tagastata.

Koolitusele mitteilmumise ja koolitusel mitteosalemise korral makstud tasu ei hüvitata.

Veebikoolitused:

E-õppe kursustel ja veebipõhistel koolitusmoodulitel osalise osalemise korral tagasimakseid ei tehta ega koolituspunkte ei arvestada. Koolituse sisu intellektuaalomandi õiguse tõttu ei hüvita Bosch makstud tasu, kui olete koolitusele sisse loginud ja koolitusele juurde pääsenud. E-õppe ega veebipõhiste moodulite korral ei maksta hüvitist juhul, kui te pole neid enne nende kehtivusaja möödumist külastanud.

Alalealiste andmete kaitse

Bosch Training Solutionsi kasutajaks tohivad registreeruda vähemalt 18-aastased isikud, sest veebileht ei ole mõeldud noorematele isikutele. Me ei kogu oma veebilehel teadlikult alla 13-aastaste isikute andmeid. Kui meile peaks teatavaks saama, et oleme oma veebilehel tahtmatult saanud isikuandmed külastajalt, kes on alla 13-aastane, kustutame sellised andmed.